مقالات حقوقي

***

حقوق بشر در دعاوی كيفری براساس اسناد بين المللی و منطقه ای

***

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

***

اهداف مقنن از اجرای محكوميت های كيفری

***

حمايت كيفری محيط زيست

***

قيمومت جزائی و اولين نتايج آن

***

حقوق جزای عمومی اسلام

***

قاعده تحذير - نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفری

***

آزادی فردی و حدود آن در حكومت اسلامی

***

بحثی پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

***

عدالت كيفری از ديدگاه حمورابی

***

رابطه ارتكاب بزه با عقب ماندگی ذهنی

حالت خطرناك

***

بررسی قاعده (منع تعقيب مجدد) در حقوق جزای بين الملل و حقوق جوامع اروپا

***

رژيم قانونی بودن حقوق كيفری عامل موثر دررشد وتوسعه

***

جامعه - بزه - كيفر – هدف - نوع و خصائص كيفرها

***

قتل در فراش

***

درآمدی بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملی آن

***

مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللی سيراكيز(ايتاليا)

***

مسئوليت مدنی و كيفری ناشی از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودی در حقوق فرانسه

***

كيفرهای جانشين و جرمشناسی

***

كنفرانس اجرای حقوق كيفر اسلامی واثر آن در مبارزه با جرائم

***

شرحی بر قانون اقدامات تامينی ( مصوب 12 ارديبهشت ماه 1339)

***

بررسی تطبيقی اختلاس و تصرف غير قانونی در حقوق كيفری ايران

***

بررسی تطبيقی اختلاس و تصرف غير قانونی درحقوق كيفری ايران

***

جرم سياسی (قسمت اول)

***

جرم سياسی (قسمت پايانی)

***

جرم سياسی جرمی عليه طرز اداره حكومت

***

ميزان جريمه نقدی در كميسيونهای ماده صد قانون شهرداريها

***

تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

***

جرم جاسوسی

***

تخريب اموال تاريخی و فرهنگی در حقوق جزای ايران

***

صلاحيت جهانی رسيدگی به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه

***

شرايط و موجبات حد در شرب خمر

***

جرايم مبهم ( بزه های نا معين )

***

رابطه بين جهانگردی و جرم

***

اصل برائت و آثار آن در امور كيفری (مطالعه تطبيقی )

***

بحثی پيرامون توقيف احتياطی يا قرار بازداشت متهم و آثار آن

***

(شكنجه) در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد

***

دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع

***

جامعه بين المللی و كشتار جمعی (به مناسبت چهارمين سالگرد كشتارمردم حلبچه در فروردين 1367 )

***

فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمی

***

بحثی پيرامون توقيف احتياطی

***

اعتبار امر مختوم كيفری در دعوی كيفری

***

انسانيت و جرائم عليه آن

***

جايگزينهای زندانهای كوتاه مدت در حقوق كيفری ايران

***

اثر انتقالی پژوهش در احكام كيفری

***

مسئوليت جزائی اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامی

***

دفاع اجتماعی يا نظری كوتاه در باره حقوق كيفری

***

شكنجه

***

قانون آئين دادرسی كيفری ايتاليا در بوته آزمايش

***

كلاهبرداری به وسيله چك

***

بررسی احكام فقهی و حقوقی حمل و جنين ناشی از زنا و وطی به شبهه

***

صلاحيت دولتها در رسيدگی به جرايم بين المللی

***

پيامدهای حرفه آموزی و اشتغال به كار زندانيان

***

امنيت و ناامنی از ديدگاه سياست جنايی

***

بحثی پيرامون عنصر روانی جرم قتل در اديان الهی و ايران باستان

***

توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزای اسلامی

***

قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

***

اعاده دادرسی از احكام كيفری (ضرورت اصلاح قانون)

***

قاضی اعمال كننده مجازاتها در حقوق فرانسه

***

سيستم (قانونی بودن) و سيستم (موقعيت داشتن) تعقيب كيفری

***

موقعيت آسيبهای مغز در رفتار مجرمانه

***

قتل از موانع ارث است

***

مسئوليت كيفری ناشی از عمليات ورزشی

***

كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات

***

ملاحظاتی پيرامون جرم بين المللی دولت

***

نقش زيان ديده از جرم و تحول آن در دعاوی كيفری

***

حمله نظامی به هواپيمای ايرباس ايران و 007 كره از ديدگاه حقوق بين الملل

***

جرائم و كيفرها

***

اصلاح قانون جزا در اتحاد شوروی

***

جرم محال و مقررات اصلاحی قانون مجازات عمومی اخيرالتصويب در اين خصوص

***

هيجان و جرم

***

روش فرابر در اجرای مجازات

***

گزارش توجيهی آقای رنه پلون وزير دادگستری فرانسه درباره طرح جديد آئين دادرسی كيفری آن كشور

***

اعاده حيثيت محكومين در سيستم جزائی ژاپن

***

بحثی در اطراف قانون جلوگيری از تصرف عدوانی

***

شان اعاده دادرسی كيفری

***

بحثی در مادة 2 الحاقی باصول محاكمات جزائی

***

حاشيه نشينی و عدالت كيفری

***

دفاع مشروع

***

احراز رابطه بزهكاری در جرائم

***

دينار و ديات

***

چك و مقررات حقوقی آن

***

بحثی در توبه و نگاهی به توبه محارب در قانون حدود و قصاص

***

افساد فی الارض از ديدگاه قرآن و روايات و عقل

***

بينه در لسان شرع

***

پزشكی و قانون

***

بحثی تاريخی اقتصادی فقهی درباره ديات ششگانه

***

احتساب ايام بازداشت قبلی

***

اختيارات بی رويه مامورين انتظامی

***

اختلاس

***

جرائم و كيفرها - ملاحظاتی درباره مجازات اعدام از (رودر Roederer

***

مسئله فقدان پروانه رانندگی در قانون تشديد مجازات رانندگان و رای هيئت عمومی ديوان كشور

***

طب قانونی- آيا خودكشی است يا آدم كشی؟

***

خيانت در امانت

***

دادگاه سوزان - محاكمه تاريخی مسموم كنندگان و جادوگران فرانسوی

***

مسائل مربوط به نحوه اجرای حبس های كوتاه مدت در بلژيك

***

موقعيت قانون ، دادگستری و پليس در انگلستان

***

جرائم عليه بشريت در منشور لندن

***

تحليل ماده 665 قانون مجازات اسلامی

***

كلاهبرداری در حقوق تطبيقی

***

نقش آگاهی در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ايران

***

بررسی تحولات حقوق جزای فرانسه در قانون اخير

***

تقسيط جزای نقدی

***

تخفيف مجازات در حقوق كيفری ايران

***

بحران ملی افزايش جرم و جنايت در آمريكا

***

آيا جهل به قانون رافع مسئوليت جزائی است؟

***

مجازات قتل در نتيجه تير اندازی چيست ؟

***

نهادهای قضائی محدود كننده آزادی تن

***

ميانجيگری در دعاوی كيفری

***

وجوب تعلم احكام شرعيه و قوانين (جهل به قانون رافع مسئوليت نيست)

***

حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهانی حقوق بشر

***

تاريخچه حقوق بشر در اسلام

***

مسموميت با الكل و روابط آن با ارتكاب جرائم

***

مطالعه ای در امر بازرسی

***

الزام اطفال و جوانان بزهكار به اشتغال به كارهای عام المنفعه درحقوقی تطبيقی

***

حركت اجتماعی عليه جرم صنفی در امريكا : بررسی و نقش وكلای عمومی محلی

***

جرائم و كيفرها - ملايمت كيفرها

***

اناطه

***

قانون جلوگيری از تصرف عدوانی ارديبهشت 1309

***

تصرف عدوانی - قانون 1309 (2)

***

تصرف عدوانی - قانون 1309 (3)

***

روانشناسی و محكمه اطفال

***

اداره تحقيقات فدرال F. B . I

***

بزهكاری خردسالان

***

بحثی درباره آثار حقوقی حوادث رانندگی

***

توضيحی در مسئله رشاء و ارتشاء

***

تعليق مجازات توام با نظارت يا تعليق مراقبتی - LE STRSIS AVEC MISE A L, EPRETVF

***

دادگاههای آمريكا و مساله خردسالان و جوانان

***

تحول واكنش اجتماعی در قبال بزهكاری اطفال

***

قاعده اضطرار

***

ژرف نگری پيرامون مكانيسمهای تضمين كننده حقوق و آزاديهای متهم در حقوق ايران با اهتمام به اعلاميه های حقوق بشر

***

زندان , هنر تنبيه يا مجازات قانونی

***

مقررات جزايی ايران در مورد مالكيت معنوی

***

تاثير جهل بر مسئوليت كيفری در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ايران

***

نقش اسناد تجاری در تحقق جرائم موضوع قانون تشديد مجازت مرتكبين اختلاس, ارتشاء و كلاهبرداری

***

لزوم برخورداری از حق دفاع در قوانين ملی و فراملی

***

مسئوليت مدنی و كيفری توليدكنندگان سيگار(قسمت دوم)

***

كيفر در حقوق جزای شوروی

***

آينده چك كيفری

***

بغی يا جرم سياسی از نظر اسلام

***

از سياست مبارزه بزهكاری تا سياست دفاع از بزه ديده (ضرورت يك تغيير بنيادی در سياست جنائی كنونی)

***

شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

***

آيا ماده 35 قانون تشكيل دادگاههای كيفری 1 و2 و شعب ديوانعالی كشور با اصل قطعيت و اعتبار احكام دادگاهها منافات وتعارض دارد؟

***

تجديد نظر در احكام دادگاهها در فقه اسلامی

***

موقعيت خطای جزائی در اثبات مسئوليت كيفری

***

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

***

بررسی احكام سقط جنين يا سقط حمل

***

بررسی احكام فقهی و حقوقی اسقاط جنين.

***

كيفيت تحصيل دليل در حقوق جزای فرانسه

***

كار در زندان و نقش آن در باز پروری زندانيان

***

بحثی درباره انتقال مال غير

***

بحثی در ماده 430 مكرر اصول محاكمات جزائی

***

آيا با اعدام موافقيد؟

***

جرائم و كيفرها - اتهامات محرمانه

***

معاونت در جرائم غير عمد

***

تعدی نسبت بحيوانات از نظر مقررات كيفری ايران

***

اعتبار آئين نامه در امور كيفری

***

ديه و ضرر و زيان ناشی از جرم

***

مقايسه اجمالی بين ديوان عالی كشور و ديوان عدالت اداری

***

تكليف آراء وحدت رويه لازم الاتباع از نظر تطبيق با قانون اساسی و موازين شرع

***

ارتداد و احكام آن از نظر منابع حقوقی در اسلام

***

مسئوليت (مدنی و كيفری) پزشك

***

رابطه افسردگی و بزهكاری در نوجوانان

***

جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بيگناه

***

جرم و كامپيوتر

***

نگرشی بر مجازات راشی

***

نگاهی ديگر به اصول تشديد كيفر در قانون مجازات اسلامی

***

جنبه عمومی بزه های قتل عمد و ضرب و جرح عمدی

***

قاعده حرز در سرقت مستوجب حد

***

صلاحيت دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جديد

***

در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم

***

مقاومت در برابر اعمال بازداشت و حبس غير قانونی

***

مجازاتهای بازدارنده در قوانين كيفری

***

معاونت در جرم

***

بررسی و تبيين ماهيت حقوقی اشتباه قاضی در تشخيص موضوع يا در تطبيق حكم در قانون مجازات اسلامی

***

تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفری در حقوق آمريكا

***

نظارت انتظامی بر دستگاه قضايی

***

صلاحيت كيفری

***

پيشگيری از جرائم و دعاوی

***

كنترل قضائی

***

تحول حقوق كيفری اتحاد جماهير شوروی

***

رابطه نا مشروع

***

ملاكهايی در پرداخت قيمت ديه

***

نگاهی به اساسنامه ديوان كيفری

***

مقالات مرتبط باكاروكارگر

نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما

كارگران خارجي - گزارش تطبيقي مربوط به نهمين كنگره بين المللي حقوق بطبيقي
(تهران 1974 )

تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي

نگاهي به جنبه هاي عمومي حقوق كار با تكيه بر قانون كار جمهوري اسلامي ايران

توسعه اخير حقوق كار در فرانسه در زمينه روابط جمعي كار

سازمان بين المللي كار

بررسي انتقادي طرح جديد قانون كارايران

***********************

 مقالات مرتبط   باشهرداري

حمايت كيفری محيط زيست

نقدی بر قانون لغو مالكيت اراضی موات شهری و كيفيت عمران آن

ميزان جريمه نقدی در كميسيونهای ماده صد قانون شهرداريها

بررسی مسائل مربوط به پاركينگ آپارتمانها

نحوه بهره برداری از آب های عمومی در حقوق ايران با نگرشی تطبيقی

***************

مقالات مربوط به خانواده
======
مهریه و نحوه مطالبه آن
حضانت
ازدواج با اتباع بیگانه
فرزند خواندگي
اجازه ولي در عقد نكاح
داوري زن در اسلام
ماهيت طلاقهاي بحكم دادگاه
تحليلي درباره شروط ضمن عقد نكاح
لقاح مصنوعي از ديدگاه حقوقي
آيا دعوي التزام به تمكين قابل استماع است ؟
قانون حاكم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بين الملل خصوصی ايران
قتل در فراش
ولايت قهری در حقوق ايران و حقوق تطبيقی
بررسی احكام فقهی و حقوقی كودكان نامشروع
اجازه ولی در عقد نكاح
مسئوليت جزائی اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامی
بررسی احكام فقهی و حقوقی حمل و جنين ناشی از زنا و وطی به شبهه
بررسی احكام فقهی و حقوقی حمل و جنين (قسمت دوم)
بررسی احكام فقهی وحقوقی حمل و جنين ( قسمت سوم )
كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات
مساله (رد) در ارث زن و شوهر
وضعيت حقوقی كودك آزمايشگاهی
وكالت زوجه در طلاق و تفويض حق طلاق به او
الزام شوهر به طلاق وشرط طلاق
نگهداری طفل
حق بيوه زن
شرط ترك ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نكاح از جانب زوجه
تحليلی درباره شروط ضمن عقد نكاح
خدمات مربوط به اصلاح و تربيت
نفقه و ضمانت اجرائی آن
روانشناسی و محكمه اطفال
بزهكاری خردسالان
طلاق قضائی و طبيعت حقوقی آن
بررسی احكام سقط جنين يا سقط حمل
بررسی احكام فقهی و حقوقی اسقاط جنين.
دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ايران
تسری اثر حكم موت فرضی برنكاح و مشكلات ناشی از آن
ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران
قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوی است ... - آيا ازدواج و طلاق و رجوع ايرانيان مقيم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟
سخنی در پيرامون قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست
عيوب موجبه فسخ نكاح
اهليت شاكی خصوصی در جرايم منافيات عفت
بزهكاری اطفال و نوجوان
طب قانونی - سوانح و وقايع اعمال تناسلی
وكالت در طلاق , شيوه ای برای تعديل حق انحلال يك جانبه عقد نكاح
شرایط صحت ازدواج
مهریه
حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
صدور شناسنامه جدید با چه شرایطی
چه کسانی تابعیت ایرانی دارند؟
قوانین مربوط به زنان مصوبه مجلس ششم
موارد فسخ نکاح
طلاق

**********************

 

مقالات مرتبط باحقوق جزا

========

حقوق بشر در دعاوی كيفری براساس اسناد بين المللی و منطقه ای

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

اهداف مقنن از اجرای محكوميت های كيفری

حمايت كيفری محيط زيست

قيمومت جزائی و اولين نتايج آن

حقوق جزای عمومی اسلام

قاعده تحذير - نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفری

آزادی فردی و حدود آن در حكومت اسلامی

بحثی پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

عدالت كيفری از ديدگاه حمورابی

رابطه ارتكاب بزه با عقب ماندگی ذهنی

حالت خطرناك

بررسی قاعده (منع تعقيب مجدد) در حقوق جزای بين الملل و حقوق جوامع اروپا

رژيم قانونی بودن حقوق كيفری عامل موثر دررشد وتوسعه

جامعه - بزه - كيفر – هدف - نوع و خصائص كيفرها

قتل در فراش

درآمدی بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملی آن

مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللی سيراكيز(ايتاليا)

مسئوليت مدنی و كيفری ناشی از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودی در حقوق فرانسه

كيفرهای جانشين و جرمشناسی

كنفرانس اجرای حقوق كيفر اسلامی واثر آن در مبارزه با جرائم

شرحی بر قانون اقدامات تامينی ( مصوب 12 ارديبهشت ماه 1339)

بررسی تطبيقی اختلاس و تصرف غير قانونی در حقوق كيفری ايران

بررسی تطبيقی اختلاس و تصرف غير قانونی درحقوق كيفری ايران

جرم سياسی (قسمت اول)

جرم سياسی (قسمت پايانی)

جرم سياسی جرمی عليه طرز اداره حكومت

ميزان جريمه نقدی در كميسيونهای ماده صد قانون شهرداريها

تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

جرم جاسوسی

تخريب اموال تاريخی و فرهنگی در حقوق جزای ايران

صلاحيت جهانی رسيدگی به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه

شرايط و موجبات حد در شرب خمر

جرايم مبهم ( بزه های نا معين )

رابطه بين جهانگردی و جرم

اصل برائت و آثار آن در امور كيفری (مطالعه تطبيقی )

بحثی پيرامون توقيف احتياطی يا قرار بازداشت متهم و آثار آن

(شكنجه) در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد

دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع

جامعه بين المللی و كشتار جمعی (به مناسبت چهارمين سالگرد كشتارمردم حلبچه در فروردين 1367 )

فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمی

بحثی پيرامون توقيف احتياطی

اعتبار امر مختوم كيفری در دعوی كيفری

انسانيت و جرائم عليه آن

جايگزينهای زندانهای كوتاه مدت در حقوق كيفری ايران

اثر انتقالی پژوهش در احكام كيفری

مسئوليت جزائی اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامی

دفاع اجتماعی يا نظری كوتاه در باره حقوق كيفری

شكنجه

قانون آئين دادرسی كيفری ايتاليا در بوته آزمايش

كلاهبرداری به وسيله چك

بررسی احكام فقهی و حقوقی حمل و جنين ناشی از زنا و وطی به شبهه

صلاحيت دولتها در رسيدگی به جرايم بين المللی

پيامدهای حرفه آموزی و اشتغال به كار زندانيان

امنيت و ناامنی از ديدگاه سياست جنايی

بحثی پيرامون عنصر روانی جرم قتل در اديان الهی و ايران باستان

توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزای اسلامی

قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

اعاده دادرسی از احكام كيفری (ضرورت اصلاح قانون)

قاضی اعمال كننده مجازاتها در حقوق فرانسه

سيستم (قانونی بودن) و سيستم (موقعيت داشتن) تعقيب كيفری

موقعيت آسيبهای مغز در رفتار مجرمانه

قتل از موانع ارث است

مسئوليت كيفری ناشی از عمليات ورزشی

كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات

ملاحظاتی پيرامون جرم بين المللی دولت

نقش زيان ديده از جرم و تحول آن در دعاوی كيفری

حمله نظامی به هواپيمای ايرباس ايران و 007 كره از ديدگاه حقوق بين الملل

جرائم و كيفرها

اصلاح قانون جزا در اتحاد شوروی

جرم محال و مقررات اصلاحی قانون مجازات عمومی اخيرالتصويب در اين خصوص

هيجان و جرم

روش فرابر در اجرای مجازات

گزارش توجيهی آقای رنه پلون وزير دادگستری فرانسه درباره طرح جديد آئين دادرسی كيفری آن كشور

اعاده حيثيت محكومين در سيستم جزائی ژاپن

بحثی در اطراف قانون جلوگيری از تصرف عدوانی

شان اعاده دادرسی كيفری

بحثی در مادة 2 الحاقی باصول محاكمات جزائی

حاشيه نشينی و عدالت كيفری

دفاع مشروع

احراز رابطه بزهكاری در جرائم

دينار و ديات

چك و مقررات حقوقی آن

بحثی در توبه و نگاهی به توبه محارب در قانون حدود و قصاص

افساد فی الارض از ديدگاه قرآن و روايات و عقل

بينه در لسان شرع

پزشكی و قانون

بحثی تاريخی اقتصادی فقهی درباره ديات ششگانه

احتساب ايام بازداشت قبلی

اختيارات بی رويه مامورين انتظامی

اختلاس

جرائم و كيفرها - ملاحظاتی درباره مجازات اعدام از (رودر Roederer

مسئله فقدان پروانه رانندگی در قانون تشديد مجازات رانندگان و رای هيئت عمومی ديوان كشور

طب قانونی- آيا خودكشی است يا آدم كشی؟

خيانت در امانت

دادگاه سوزان - محاكمه تاريخی مسموم كنندگان و جادوگران فرانسوی

مسائل مربوط به نحوه اجرای حبس های كوتاه مدت در بلژيك

موقعيت قانون ، دادگستری و پليس در انگلستان

جرائم عليه بشريت در منشور لندن

تحليل ماده 665 قانون مجازات اسلامی

كلاهبرداری در حقوق تطبيقی

نقش آگاهی در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ايران

بررسی تحولات حقوق جزای فرانسه در قانون اخير

تقسيط جزای نقدی

تخفيف مجازات در حقوق كيفری ايران

بحران ملی افزايش جرم و جنايت در آمريكا

آيا جهل به قانون رافع مسئوليت جزائی است؟

مجازات قتل در نتيجه تير اندازی چيست ؟

نهادهای قضائی محدود كننده آزادی تن

ميانجيگری در دعاوی كيفری

وجوب تعلم احكام شرعيه و قوانين (جهل به قانون رافع مسئوليت نيست)

حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهانی حقوق بشر

تاريخچه حقوق بشر در اسلام

مسموميت با الكل و روابط آن با ارتكاب جرائم

مطالعه ای در امر بازرسی

الزام اطفال و جوانان بزهكار به اشتغال به كارهای عام المنفعه درحقوقی تطبيقی

حركت اجتماعی عليه جرم صنفی در امريكا : بررسی و نقش وكلای عمومی محلی

جرائم و كيفرها - ملايمت كيفرها

اناطه

قانون جلوگيری از تصرف عدوانی ارديبهشت 1309

تصرف عدوانی - قانون 1309 (2)

تصرف عدوانی - قانون 1309 (3)

روانشناسی و محكمه اطفال

اداره تحقيقات فدرال F. B . I

بزهكاری خردسالان

بحثی درباره آثار حقوقی حوادث رانندگی

توضيحی در مسئله رشاء و ارتشاء

تعليق مجازات توام با نظارت يا تعليق مراقبتی - LE STRSIS AVEC MISE A L, EPRETVF

دادگاههای آمريكا و مساله خردسالان و جوانان

تحول واكنش اجتماعی در قبال بزهكاری اطفال

قاعده اضطرار

ژرف نگری پيرامون مكانيسمهای تضمين كننده حقوق و آزاديهای متهم در حقوق ايران با اهتمام به اعلاميه های حقوق بشر

زندان , هنر تنبيه يا مجازات قانونی

مقررات جزايی ايران در مورد مالكيت معنوی

تاثير جهل بر مسئوليت كيفری در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ايران

نقش اسناد تجاری در تحقق جرائم موضوع قانون تشديد مجازت مرتكبين اختلاس, ارتشاء و كلاهبرداری

لزوم برخورداری از حق دفاع در قوانين ملی و فراملی

مسئوليت مدنی و كيفری توليدكنندگان سيگار(قسمت دوم)

كيفر در حقوق جزای شوروی

آينده چك كيفری

بغی يا جرم سياسی از نظر اسلام

از سياست مبارزه بزهكاری تا سياست دفاع از بزه ديده (ضرورت يك تغيير بنيادی در سياست جنائی كنونی)

شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

آيا ماده 35 قانون تشكيل دادگاههای كيفری 1 و2 و شعب ديوانعالی كشور با اصل قطعيت و اعتبار احكام دادگاهها منافات وتعارض دارد؟

تجديد نظر در احكام دادگاهها در فقه اسلامی

موقعيت خطای جزائی در اثبات مسئوليت كيفری

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

بررسی احكام سقط جنين يا سقط حمل

بررسی احكام فقهی و حقوقی اسقاط جنين.

كيفيت تحصيل دليل در حقوق جزای فرانسه

كار در زندان و نقش آن در باز پروری زندانيان

بحثی درباره انتقال مال غير

بحثی در ماده 430 مكرر اصول محاكمات جزائی

آيا با اعدام موافقيد؟

جرائم و كيفرها - اتهامات محرمانه

معاونت در جرائم غير عمد

تعدی نسبت بحيوانات از نظر مقررات كيفری ايران

اعتبار آئين نامه در امور كيفری

ديه و ضرر و زيان ناشی از جرم

مقايسه اجمالی بين ديوان عالی كشور و ديوان عدالت اداری

تكليف آراء وحدت رويه لازم الاتباع از نظر تطبيق با قانون اساسی و موازين شرع

ارتداد و احكام آن از نظر منابع حقوقی در اسلام

مسئوليت (مدنی و كيفری) پزشك

رابطه افسردگی و بزهكاری در نوجوانان

جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بيگناه

جرم و كامپيوتر

نگرشی بر مجازات راشی

نگاهی ديگر به اصول تشديد كيفر در قانون مجازات اسلامی

جنبه عمومی بزه های قتل عمد و ضرب و جرح عمدی

قاعده حرز در سرقت مستوجب حد

صلاحيت دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جديد

در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم

مقاومت در برابر اعمال بازداشت و حبس غير قانونی

مجازاتهای بازدارنده در قوانين كيفری

معاونت در جرم

بررسی و تبيين ماهيت حقوقی اشتباه قاضی در تشخيص موضوع يا در تطبيق حكم در قانون مجازات اسلامی

تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفری در حقوق آمريكا

نظارت انتظامی بر دستگاه قضايی

صلاحيت كيفری

پيشگيری از جرائم و دعاوی

كنترل قضائی

تحول حقوق كيفری اتحاد جماهير شوروی

رابطه نا مشروع

ملاكهايی در پرداخت قيمت ديه

نگاهی به اساسنامه ديوان كيفری بين المللی

محاكمه نورمبرك

محاكمه نورمبرگ.

آثار تعليق اجرای مجازات در حقوق كيفری ايران

نيرنگ به قانون

شروع به جرم در قانون مجازات فرانسه ورويه قضائی كشور مزبور

وظايف دادسرا در امور مدنی در فرانسه

مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوری زمينی

درآمدی بر تاسيس ديوان كيفری بين المللی و ارزيابی اساسنامه آن

كنوانسيون بين المللی راجع به منع بمب گذاريهای تروريستی

عنصر معنوی در جرائم عمدی و آثار و نتايج آن

درباره اجرای مجازتهای سالب آزادی : مورد تركيه

قاضی اجرای مجازات

معافيت های قانونی و تحليلی از ماده 179 قانون مجازات ايران

گزارش توجيهی آقای رنه پلون وزير دادگستری فرانسه درباره طرح جديد آئين دادرسی كيفری آن كشور - بخش دوم

مسئوليت كيفری

تحليلی از فساد و فساد زدائی

شخصيت بزهكار در پرتو پديده شناسی

نگاهی به آئين نامه جديد زندانها و مؤسسات صنعتی و كشاورزی وابسته به زندانها

گرانفروشی و كم فروشی و احتكار از نظر شريعت اسلام و قوانين جاری مملكتی

بحثی درباره مجازات اعدام

تلاشهای بين المللی و قانونگذار كيفری ايران برای تحديد موارد و اعمال مجازات سالب آزادی

آزادی و تحقق آن در نظام حكومت اسلامی

موجبات اجرای تعزير از نظر فقهی و حقوق كيفری ايران

اعاده دادرسی در قوانين كيفری

مبنا و ملاك تعزير

چك بدون تاريخ و اعتبار آن

اقرار مبتنی بر شكنجه

قاعده اضطرار در حقوق كيفری (قسمت اول)

هيات منصفه ، متهم مجرم است يا خير ؟

وكلا و پيشبرد حقوق بشر

تعليق بر آيه كريمه دين

بحثی پيرامون ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370

نقدی بر قانون اصلاحی چك مصوب آبان 72

نهمين كنگره بين المللی حقوق جزا

اهليت شاكی خصوصی در جرايم منافيات عفت

قواعد تفسير قوانين جزائی

نظام هنجاری در سياست جنايی اسلام

حقوق جزای بين المللی

ديوان بين المللی دادگستری

مقررات مخصوص مجرمين صغير در قانون سويس

بررسی جرم اهانت به مقدسات اسلام

مراجع دولتی (پاسخ دهی ) به (پديده مجرمانه) درسياست جنائی اسلام

مسئوليت ناشی از فعل اشخاصی كه تحت مراقبت ومواظبت ديگری هستند (مسئوليت سرپرست ومحافظ صغير يا مجنون )

بزهكاری اطفال و نوجوان

پدوفيلی در حقوق جزای اسلامی و حقوق بين المللی

محاربه وافساد فی الارض

تهيه و ترويج سكه قلب - قسمت دوم

تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامی (شروع به جرم)

اصل قانونی بودن جرايم و مجازاتها و تحولات آن

طبقه بندی اطفال بزهكار در نظام كيفری انگلستان

حمايتهای بين المللی از اطفال و نوجوانان بزهكار

طب قانونی - سوانح و وقايع اعمال تناسلی-

شهادت درامور مدنی و كيفری

مجازات اعدام - مقررات كيفری در آئين زرتشت

طريقه كشف جعل در عصر حاضر - پيدايش خط و انواع آن

طريقه كشف جعل در عصر حاضر - پيدايش خط و انواع آن

طريقه كشف جعل در عصر حاضر - پيدايش خط و انواع آن.

طريقه كشف جعل در عصر حاضر - پيدايش خط و عوامل آن (قسمت سوم)

طريقه كشف جعل در عصر حاضر - پيدايش خط و عوامل آن (قسمت پنجم)

طريقه كشف جعل در عصر حاضر- پيدايش خط و عوامل آن (قسمت چهاردهم)

طريقه كشف جعل در عصر حاضر پيدايش خط و عوامل آن(قسمت پانزدهم)

طريقه كشف جعل در عصر حاضر پيدايش خط و عوامل آن (قسمت شانزدهم)

آيا بازداشت كفيل در اجرای ثبت قانونی است؟

ترجمه گارو - حقوق جزا - مقدمه

تاثير زمان ومكان بر قوانين جزائی اسلام

دادگاه بين المللی كيفری برای يوگسلاوی سابق

درآمدی بر پيش نويس قانون بين الملل جزا

نكاتی از آئين دادرسی بين المللی

نواقض زندانها

بحثی درباره جنون مجرم

نقش تعديل كننده تعليق مراقبتی به عنوان كيفر جايگزين زندان - قسمت سوم

بازداشت موقت در قانون آيين دادرسی كيفری دادگاههای عمومی و انقلاب (قسمت پايانی)

ديه كافر ذمی با ديه مسلمان متفاوت است يا نه ؟

لزوم وجود عنصر مادی برای جرم در پرتو اصل 23 قانون اساسی (1 )

نقش تعديل كننده تعليق مراقبتی به عنوان كيفر جايگزين زندان - قسمت دوم

مقاومت دربرابر اعمال غيرقانونی ماموران دولت

بازداشت موقت در قانون آئين دادرسی كيفری دادگاههای عمومی وانقلاب (قسمت اول)

نقش تعديل كننده تعليق مراقبتی به عنوان كيفر جايگزين زندان - قسمت اول

قانون جزائی فرانسه (قسمت هفتم)

خطر تكرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهكار

موقعيت تفكردرسيرعمل مجرمانه - موقعيت تفكردرسيرعمل مجرمانه

محدوده حقوق جزا درمكان و تحولات نوين درقانون جزای عمومی

زندان وعلوم مربوط بزندانها - LE PRISON ET LES SCIENCES PENITNTIAIRES

گزارشی درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفری فرانسه و سويس

 

**********************

مقالات مرتبط باتكنولوژي

نهادهاي جديد حقوقي در دنياي صنعتي

مالكيت صنعتي

مسائل و روشهاي تعيين مقررات براي شركتهاي چند مليتي

اعتبار قراردادهاي بين المللي

حقوق تجارت الكترونيك

حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي

حقوق مولف ، راديو و تلويزيون ، گزارش كلي مربوط به نهمين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي ( تهران 1974)

اثرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر سيستم بانكي

مختصري ازكنفرانس بين المللي (سازمان جهاني مالكيت معنوي )

جرم و كامپيوتر

حقوق و مديريت ثبت اختراع (1)

حقوق و مديريت ثبت اختراع (2)

***************************

مقالات مرتبط با حقوق بين الملل

مصونيت قضائي كارشناسان ملل متحد با تاكيد و معرفي قضاياي مازيلو (1989) و كمار آسامي ( 1999 )

تحليلي درباره آزادي هاي هوائي (2)

مصونيت قضائي قضات و وكلاي دادگستري در حقوق فرانسه

حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي

آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين

مطالعه اي در اصول حقوق بين المللي (3)

مسائل و روشهاي تعيين مقررات براي شركتهاي چند مليتي

گرايشهايي نو درجرم شناسي انگليس و آمريكاي شمالي

اجراي مقررات حقوق بين الملل

وحدت مسئوليت (قراردادي و غيرقراردادي) بين المللي و آثار آن در حقوق معاهدات

عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي

سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي

تحليلي درباره مساله آزادي هاي هوائي در حقوق هواپيمائي بازرگاني

اصول اساسي حقوق فضا

اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي

تشكيلات و سازمان زندانهاي فرانسه

سلب مالكيت بسبب منافع عمومي در حقوق فرانسه

بررسي قاعده (منع تعقيب مجدد) در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا

راي ديوان دادگستري لاهه در مورد حمايت سياسي دولت بلژيك از شركت برق بارسلن

اعتبار قراردادهاي بين المللي

قانون حاكم بر فرزند خواندگي از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران

تحليلي بر شوراي قانون اساسي فرانسه

وكالت دادگستري در تركيه

شوراي امنيت و صلح جهاني

مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز(ايتاليا)

كانون تربيت با كارايكشا (شوروي )

ايران و فرصتهاي بهره برداري از طرحهاي انرژي در آسياي مركزي و قفقاز

مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه

مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل)

مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني

آئين استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورهاي جهان

وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا

نهادهاي جديد حقوقي در دنياي صنعتي

كارگران خارجي - گزارش تطبيقي مربوط به نهمين كنگره بين المللي حقوق بطبيقي (تهران 1974 )

حقوق مولف ، راديو و تلويزيون ، گزارش كلي مربوط به نهمين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي ( تهران 1974)

ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي

مركز جهاني صلح از طريق حقوق

انتقال ضمان در بيع بين المللي كالا - ( مطالعه تطبيقي ) - ( قسمت پاياني )

كنكاشي پيرامون اصل (دولت كامله الوداد)

جرم جاسوسي

صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه

تضمين كالا در تجارت بين الملل - بررسي موضع حقوقي آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده و ايران

وضعيت حقوقي درياي خزر يك ضرورت براي رژيم حقوقي جديد و فراگير

خاورميانه عربي و كوانسيون نيويورك

ملي كردن در حقوق بين الملل

بحثي پيرامون ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني

اصل برائت و آثار آن در امور كيفري (مطالعه تطبيقي )

روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي

نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك

تعيين حقوق حاكم بر ماهيت دعوي در داوري هاي بين المللي

مشاركت تجارتي بين المللي

(شكنجه) در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد

تاثير وقايع عراق در توسعه حقوق بين الملل قطعنامه 688 شوراي امنيت به اصل (مداخله بشر دوستانه)

جامعه بين المللي و كشتار جمعي (به مناسبت چهارمين سالگرد كشتارمردم حلبچه در فروردين 1367 )

تاثير و مفهوم كنسانسوس در تدوين حقوق بين الملل

بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي

نقش (ياتا) در مبادله حقوق و آزادي هاي هوائي

روشهاي شناخت منطقي حقوق بين الملل - تفسير و اجراء مقررات حقوق بين الملل

تحولات پيدايش عرف بين المللي

روش هاي شناخت حقوق بين الملل

حمايت از حقوق حمل در حقوق ايران و آمريكا

قانون آئين دادرسي كيفري ايتاليا در بوته آزمايش

مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه

به اجرا درآمدن كنوانسيون واشنگتن مورخ 28 اكتبر 1973 حاوي قانون متحد الشكل در خصوص شكل يك وصيت نامه بين المللي

قاضي اعمال كننده مجازاتها در حقوق فرانسه

چك هاي مسافرتي فرانسه

تحريم اقتصادي و حقوق بين الملل عمومي

تفسير دوگانه از كنوانسيون حقوق درياها - قانون مناطق دريائي ايران واعتراض آمريكا

سازمان قضائي ايتاليا از ديدگاه قانون اساسي

نكاتي چند درباره مقررات پولي و ارزي از ديد گاه حقوق بين المللي خصوصي

شبكه جهاني اينترنت و حقوق بين الملل

اعتراضات شكلي عليه احكام صادره از ديوان داوري دعاوي ايران ، ايالات متحده

اهرمهاي اجرائي قوانين مربوط به محيط زيست - بحث تطبيقي بين حقوق آمريكا و انگليس با نگرش به قانون آبهاي تميز آمريكا

كشتي و سفردريائي

وابستگي متقابل حقوق بين الملل عمومي و حقوق بين الملل خصوصي در مساله صلاحيت

سيستم دلائل قضائي كه مآلا بوسيله مجلس موسسان فرانسه پذيرفته شده است

اصول اساسي حقوق فضا (2)

قيمومت كيفري (تبعيد) در فرانسه TUTELLE PENALE

مجموعه قانون كيفري اجرائي لهستان

نگاهي به نظام حقوقي درياي خزر و مسائل مربوط به آن

خليج فارس - نگاهي به ادعاهاي امارات متحده عربي نسبت به جزاير ايراني تنب و ابوموسي

تحولات، مسائل و دورنماهاي داوري بين المللي ايران

مقايسه آماري از وكلاي دادگستري بين دو كشور آلمان فدرال و ايالات متحده آمريكا

چك در قلمرو حقوق تجارت بين الملل

بررسي اجمالي مفهوم حقوقي ( .J .V ) در حقوق آمريكا و حقوق بين الملل

ضمانت در معاملات بين المللي

مسئوليت بين المللي دولت در نتيجة اعمال افراد

تشريفات شناسائي و اجراي احكام خارجي و آراء داوري در حقوق بين الملل خصوصي فرانسه

ملاحظاتي پيرامون جرم بين المللي دولت

كنوانسيونهاي 19 مارس1931 ژنو در مورد چك

اختيار دولت ها و سازمان هاي دولتي درمراجعه به داوري تجاري بين المللي

شناسائي و اجراي احكام مدني خارجي در حقوق فرانسه و حقوق انگليس و آمريكا

دادگاه صالح و قانون حاكم بر مسئوليت مدني بين المللي

حمله نظامي به هواپيماي ايرباس ايران و 007 كره از ديدگاه حقوق بين الملل

لزوم تفكيك قراردادهاي بين المللي از معاهدات بين المللي

حكميت در حقوق بين الملل

اصلاح قانون جزا در اتحاد شوروي

طلاق در حقوق مدني فرانسه

قطعنامه قضات جهان در آتن

كار ديوان دائمي داوري

حكم صلاحيتي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه سكوهاي نفتي

مباني اساسي منشور سازمان ملل متحد در مورد ايجاد و حفظ صلح

تأثير تغيير اوضاع واحوال در اعتبار معاهدات و قراردادهاي بين المللي

گزارشي از آخرين تحولات درمورد دعاوي بين المللي ايران

تفكري بر تئوري حقوق فراملي

قوه قاهره يا فورس ماژور - بررسي اجمالي در حقوق تطبيقي وحقوق بين الملل و قراردادهاي بازرگاني بين المللي

نقدي بريكي از آراي ديوان داوري ايران- ايالات متحده آمريكا

ماجراي يك دادرسي در فرانسه سال 1358 ( بحثي در اطراف كيفيات مخففه و رابطه روان پزشكي با دادرسي جزائي)

اعلاميه شوراي بين المللي قضات (بيانيه دهلي)هلي - 10 ژانويه 1959

گزارش توجيهي آقاي رنه پلون وزير دادگستري فرانسه درباره طرح جديد آئين دادرسي كيفري آن كشور

اعاده حيثيت محكومين در سيستم جزائي ژاپن

مدافعات سقراط بقلم افلاطون

اثرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر سيستم بانكي

بررسي برخي جنبه هاي اقتصادي و حقوقي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO)

نقش كشورهاي در حال توسعه ودر چهارچوب موافقتنامه تعرفه و تجارت و سازمان تجارت جهاني W.T.O

آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني

حمايت هاي اقتصادي تحت قرارداد سازمان تجارت جهاني

مكانيزم اسايي گات (GATT) در حل وفصل اختلافات

روش مطالعه و بررسي روابط بين المللي (بخش دوم)

مطالعه اي در اصول حقوق بين الملل

نگرش حقوقي به كنوانسيون معاهده بين المللي سركوب محو بمب گذاريها تروريستي

بازداشت موقت در سيستم قضايي جمهوري اسلامي ايران و انطباق آن با موازين حقوق بين الملل بشر

تاريخچه حل و فصل اختلافات بين المللي(قسمت سوم)

جرائم و كيفرها - ملاحظاتي درباره مجازات اعدام از (رودر Roederer

عقود در سيستم حقوقي كامان لا (آنگلو امريكن)

متن گزارش آقاي محمود سرشار از شانزدهمين كنگره اتحاديه بين المللي وكلاء منعقده در پاريس از 13 تا 20 ژويه 1956 و كنگره بين المللي كانونهاي وكلاي جهاني منعقده در اسلو پايتخت كشور نروژ از 23 تا 28 ژويه 1956

دادگاه سوزان - محاكمه تاريخي مسموم كنندگان و جادوگران فرانسوي

تاريخ فلسفه حقوق - نظر اجمالي به فلسفه حقوق در ايتاليا

مسائل مربوط به نحوه اجراي حبس هاي كوتاه مدت در بلژيك

كرونر The Coroner نوعي مقام قضايي در انگلستان

بحثي در حقوق كامان لا - اختيارات دادكاههاي اداري

موقعيت قانون ، دادگستري و پليس در انگلستان

تفسير قانون در حقوق انگلستان

جرائم عليه بشريت در منشور لندن

بررسي مشكلات حقوقي حاصل از استخراج نفت در درياها

كلاهبرداري در حقوق تطبيقي

تاريخچه حل و فصل اختلافات بين المللي

آشنائي با مجامع قضائي بين المللي (قسمت پاياني)

آشنائي با مجامع قضائي بين المللي(3)

آشنايي با مجامع قضايي بين المللي(4)

قاضي اختصاصي در ديوان بين المللي دادگستري

ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل

چند نكته درباره عرضحال نيكاراگوئه به دادگاه لاهه عليه آمريكا

روش مطالعه و بررسي روابط بين المللي (بخش اول)

حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر

دگرگونيهاي نوين در قانون جزاي سوئيس

حقوق افراد در ممالك متحده آمريكا

شيوه اعمال صلاحيت ملي در درياها

اصول حقوق فرانسه در جبران عدم اجراي قرارداد

حقوق بين الملل در برابر مساله خسارات وارده به دولتها در گستره درياها

الزام اطفال و جوانان بزهكار به اشتغال به كارهاي عام المنفعه درحقوقي تطبيقي

حركت اجتماعي عليه جرم صنفي در امريكا : بررسي و نقش وكلاي عمومي محلي

مقدمه اي بر مطالعه تطبيقي منابع و مباني نظام حقوقي اسلام و سيستم حقوقي روم

چهل و سومين نشست كميسيون حقوق بين الملل

تكامل تاريخي حقوق بين الملل - مباني و تاريخچه حقوق بين الملل از قديمترين ايام تا زمان معاصر

ديوان عالي ممالك متحده آمريكا

مطالعه تطبيقي سيستمهاي مهم مقررات مطبوعات ، فيلم وراديو دردنياي امروز(4)

اداره تحقيقات فدرال F. B . I

دادگاههاي آمريكا و مساله خردسالان و جوانان

ژرف نگري پيرامون مكانيسمهاي تضمين كننده حقوق و آزاديهاي متهم در حقوق ايران با اهتمام به اعلاميه هاي حقوق بشر

كيفر در حقوق جزاي شوروي

اعلام اقدامات تاميني توسط ديوان بين المللي دادگستري در قضيه درفعاليت هاي نظامي و شبه نظامي در نيكاراگوئه و عليه اين كشور

كيفيت تحصيل دليل در حقوق جزاي فرانسه

مختصري ازكنفرانس بين المللي (سازمان جهاني مالكيت معنوي )

مسئوليت غير قرار دادي در حقوق ايران و فرانسه

سازمان وتشكيلات دادگاه اطفال در ايالت نيوجرسي (1)

سازمان قضائي انگلستان و مقايسه آن با سازمان قضائي فرانسه، امريكا

طبع حقوقي و هدف مسئوليت بين المللي دولت

حقوق خبري و كنفرانس بانك - بررسي تطبيقي سيستمهاي عمده مقررات مطبوعات، فيلم و راديو در دنياي امروز

تاريخچه حل و فصل اختلافات بين المللي- قسمت دوم

حق (وتو) امتياز يا عامل سلطه ؟

آشنائي با مراجع قضائي بين المللي (5)

جايگاه فرد در حقوق اتحاديه اروپا - نگرشي به تاثير مستقيم قوانين اتحاديه اروپادر رابطه با اشخاص خصوصي

نقش جهان سوم در تدوين حقوق بين الملل (قسمت اول)

حل و فصل اختلافات بين المللي با استفاده از شيوه موافقتنانه هاي مقطوع

مسئوليت متصديان حمل ونقل هوائي در برابر مسافر وكالا (بررسي سيستم ورشو)

گفتار در حقوق آمريكا

ماجراي يك دادرسي در فرانسه سال 1835

اعمال پزشكي از ديدگاه قانون - سازمان نظام پزشكي عمومي ( انگلستان )

تحول حقوق كيفري اتحاد جماهير شوروي

بحث تطبيقي در تصرف از جهت دعاوي تصرف و مرور زمان مملك

هيئت منصفه و تشكيلات آن در كشور فرانسه

حق كسب يا پيشه يا تجارت و ضوابط آن در حقوق فرانسه

صلاحيت تكميلي ديوان كيفري بين المللي

استرداد در حقوق تركيه

نگاهي به اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

محاكمه نورمبرك

محاكمه نورمبرگ.

روابط كانون وكلاء دادگستري ايران با مجامع بين المللي وكلاء امريكا و فرانسه و بلژيك

ترتيب راي در سازمان ملل متحد

دادگاه هاي خانواده در ژاپن

وظايف دادسرا در امور مدني در فرانسه

حقوق بين المل خصوصي - دادرسيهاي خارجي

زندانهاي هلند وموسسات وابسته به آن

كنفرانس بين المللي حقوق دريائي

قانون داوري تجاري بين المللي ايران همسو با قانون نمونه داوري آنسيترال

چشم انداز انعقاد يك عهدنامة عمومي بين المللي دربارة سرمايه گذاري مستقيم خارجي

استناد و اثبات قانون خارجي: مقايسه اي بين سيستم هاي مهم اروپائي

درآمدي بر تاسيس ديوان كيفري بين المللي و ارزيابي اساسنامه آن

كنوانسيون بين المللي راجع به منع بمب گذاريهاي تروريستي

درباره اجراي مجازتهاي سالب آزادي : مورد تركيه

قرارهاي قضائي دادگاههاي انگلستان

ايجاب و زوال آن از ديدگاه فقه و حقوق تطبيقي و كنوانسيون بيع بين الملي كالا

سرقت درنظامهاي حقوق ايران وانگلستان

لغو مصونيت قضائي وكلاي دادگستري انگلستان در ارتباط با دعاوي مسئوليت مدني ناشي از انجام وظائف

قيمومت بر صغار در حقوق فرانسه

تدليس - مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه, انگليس اسلام و ايران

گفتگوي تمدنها در حوزه حقوق بين الملل

نحوه بهره برداري از آب هاي عمومي در حقوق ايران با نگرشي تطبيقي

شناسايي و اجراي احكام داور بين المللي

روشهاي پرداخت ثمن در تجارت بين المللي

قدرت اجرائي قطعنامه هاي شوراي امنبت (جنگ عراق و كويت)

نهمين كنگره بين المللي حقوق جزا

نگرشي به ساختار ديوان دادگستري اروپايي و نقش آن در روند همبستگي اتحاديه

عملكرد جمهوري اسلامي ايران در طول جنگ عراق و ايران با توجه به پروتكل اول ژنو 1977

مقدمهاي بر حقوق اسلامي تطبيقي

عصر تجربه وحقوق تجربي - اصول جبران خسارت درنظام حقوقي آمريكا

كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد حمل ونقل مركب بين المللي كالا (كنوانسيون24 مه1980 ژنو)

راي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري درخصوص تهديد به استفاده يا استفاده از سلاح هسته اي

شرايط مسئوليت بين المللي دولت در برابر دارندگان تابعيت مضاعف

تكاپو درجهت جهاني كردن حقوق؟ قانون هلمز ـ برتون و داماتو ـ كندي

حقوق قراردادي و تدوين قواعد عرفي در رويهء ديوان بين المللي دادگستري با تأكيد بر قضيه نيكاراگوئه

حقوق بين الملل خصوصي نوين در زمينه قراردادها پس از لازم الاجراشدن كنوانسيون رم 19 ژوئن 1980

بررسي مشروعيت دخالتهاي نظامي بشردوستانه از ديدگاه حقوق بين الملل

اصلاح شوراي امنيت ، تطبيق منشور ملل متحد با واقعيات جديد پس از دوره جنگ سرد

قانون فدرال سويس دربـارة حقوق بين الملل خصوصي مصوب 18 دسامبر 1987

ضمانتنامه هاي بانكي در رويه ديوان داوري دعاوي ايران - ايالات متحده

مفهوم تجاوز در حقوق بين الملل

مسئله شمول مفاد كنوانسيون جديد حقوق درياها به كشورهاي ثالث غير عضو

جهان سوم و حقوق بين الملل

گزارشي از آراي ديوان داوري دعاوي ايران و ايالات متحده آمريكا

بررسي اجمالي اختلافات ايالات متحده آمريكا – نيكاراگوآ در ديوان بين المللي دادگستري – 19861

رژيم حقوقي درياي مازندران

استفاده از: حق شرط در معاهدات بين المللي

عهدنامه 1969 وين در خصوص حقوق معاهدات

حقوق تعهدات و قراردادهاي بين المللي در فقه و حقوق اسلام

معيارهاي سنجش ارزش اموال مصادره شده بيگانگان در آرا ديوان داوري دعاوي ايران - ايالات متحده

انصراف از استرداد دعوي در دعاوي بين المللي

شوراي دولتي فرانسه و استرداد در امور سياسي

گامي در راه يك حقوق اجتماعي بين المللي

مسئوليت مدني داوران مطالعه اي تطبيقي همراه با پيشنهادهاي اصلاحي

نگرشي اجمالي بر پارلمان اروپا

كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري بين المللي- نيويورك - 1958

زمينه هاي تاريخي حضور شركتهاي خصوصي در حقوق بين الملل

نظريه دولت در ايالت متحده امريكا و استناء عهدنامه اي آن

دادگاه جديد اروپائي حقوق بشر

مطالعه تطبيقي (تاثير تغيير اوضاع و احوال بر قرارداد) و راه حل حقوق ايران

چهارچوب اجرائي موافقتنامه مربوط به اجراي كنوانسيون 1982 سازمان ملل درباره حقوق درياها

سازمان بين المللي كار

ديوان بين المللي دادگستري

حقوق جزاي بين المللي

دادرسي ديوان بين المللي دادگستري لاهه در دعوي دولت انگلستان بر دولت ايران راجع به نفت

مطالعه تطبيقي تعهد به دادن اطلاعات باتاكيد بر نظام هاي كامن لا

مسئوليت متصدي حمل ونقل دريائي

پدوفيلي در حقوق جزاي اسلامي و حقوق بين المللي

وضعيت حقوقي درياي خزر يك ضرورت براي رژيم حقوقي جديد و فراگير.

حقوق بين الملل هوائي وفضائي- قسمت سوم

ماهيت ، خصوصيت و جايگاه ديوان داوري دعاوي ايران و ايالات متحده آمريكا - قسمت چهارم

قانون جزائي فرانسه - قسمت دوم

گزارشي از راي ديوان بين المللي دادگستري در قضية لاكربي - ايرادات مقدماتي

نگاهي به دادگاه اروپائي حقوق بشر

مداخله بين المللي بشر دوستانه

كنوانسيون وحدت قوانين در مورد عودت بين المللي اموال فرهنگي كه سرقت رفته يا بطور غير قانوني خارج شده اند (رم ـ 24 ژوئن 1995)

ممنوعيت استملاك اموال غير منقول توسط بيگانگان

جايگاه قاعده آمره در ميان منابع حقوق بين الملل

كنوانسون اروپائي تابعيت مورخ ششم نوامبر 1997

مرز در درياچه هاي بين المللي

آموزش حقوق بشر

همسوئي حقوق معاهدات و حقوق مسئوليت بين المللي درپرتو راي 25 سپتامبر 1997 ديوان دادگستري بين المللي راجع به طرح گابچي كووو ـ ناگي ماروس (مجارستان ـ اسلواكي)

تعريف ومنابع حقوق بين الملل اقتصادي - حقوق بين الملل اقتصادي وكشورهاي درحال توسعه (1992)

ديوان كيفري بين المللي

حمايتهاي بين المللي از اطفال و نوجوانان بزهكار

حقوق جديد متحد الشكل بيع بين المللي - كنوانسيون سازمان ملل متحد مورخ 11 آوريل 1980

نظر حقوق داوران ايراني در مخالفت با تصميم اكثريت در پرونده الف /18 ديوان داوري ايران - ايالات متحده در رابطه با دعاوي دارندگان تابعيت مضاعف

دادرسي ديوان بين المللي دادگستري لاهه در دعوي دولت انگلستان بر دولت ايران راجع به نفت گزارش ديوان (قسمت دوم )

دادرسي ديوان بين المللي دادگستري لاهه در دعوي دولت انگلستان بر دولت ايران راجع به نفت (قسمت سوم)

دادرسي ديوان بين المللي دادگستري لاهه در دعوي دولت انگلستان بر دولت ايران راجع به نفت

ديوان بين المللي دادگستري سال 1952 – 22 ژوئيه 1952 - پرونده شركت نفت انگليس و ايران (انگلستان و ايران)

دادرسي ديوان بين المللي دادگستري لاهه در دعوي دولت انگلستان بر دولت ايران راجع به نفت - نظريه شخصي سرآرنولد مك نر رئيس Arnold Mc Nair

روس مسائل حقوق بين الملل خصوصي

رئوس مسائل حقوق بين المللي خصوصي (2)

منابع حقوق بين الملل (2)

هيات منصفه «LeJury» از 1215 ميلادي تا امروز

ديوان دائمي دادگستري بين المللي

مقررات مربوط به شغل وكالت و رسوم كانون وكلاء پاريس

مقررات مربوط به شغل وكالت و رسوم كانون وكلاي پاريس (2)

مقررات مربوط بشغل وكالت و رسوم كانون وكلاي پاريس (3)

مقررات مربوط به شغل وكالت و رسوم كانون وكلاي پاريس

آشنايي با تشكيلات قضائي كشورهاي جهان قوه قضائيه فنلاند

تحولات نهاد داوري در قوانين موضوعه ايران - دستاوردآن درحوزه داوري بين المللي

رژيم قانون حاكم ديوان داوري ايران - ايالات متحده در دعاوي نفتي وتاثير آن در روند داوري بين المللي

نابرابري دولتها در قبول واجراي معاهده عدم گسترش سلاحهاي هسته اي - تصورات و واقعيات

ماهيت حقوقي ديوان داوري دعاوي ايران - ايالات متحده از ديدگاه حقوق بين الملل

درآمدي بر پيش نويس قانون بين الملل جزا

يادي از آرشاگا حقوق وسياستمدار بزرگ جهان سوم

(ساخت و پرداخت) در احكام در ديوان بين المللي دادگستري

ديوان بين المللي براي يوگسلاوي سابق

مصادره غير مستقيم درحقوق بين الملل، و رويه ديوان داوري دعاوي ايران- ايالات متحده

پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري 19 ژوئيه 1991

صور گوناگون سلطه بين المللي (تاسيسات حقوقي بين المللي نابرابر)

نگرشي اجمالي به حقوق جنگ

تنظيم معاهدات بين المللي درحقوق كنوني ايران و مطالعه تطبيقي آن با فقه اسلامي و حقوق بين الملل معاصر

نكاتي از آئين دادرسي بين المللي

كنوانسيون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر

دولت و جهاني شدن حقوق (از حقوق بين الملل تا جهاني شدن حقوق)

توسل به سلاح هستهاي و حمايت از محيط زيست - آوردة ديوان بين المللي دادگستري

نظام داوري اتاق بازرگاني بينالمللي

آئينهاي دادرسي بين

المللي

قراردادهاي دولت با بيگانگان مساله تغيير يكجانبة قرارداد توسط دولت در حقوق بينالملل معاصر

پخش مستقيم ماهوارهاي و اقدامات متقابل در حقوق بينالملل با تاكيد بر ارسال پارازيت

رعايت قوانين انسان دوستانه بين المللي

نظام حقوقي سرمايه گذاران پيشگام درمنطقه بين المللي بستردرياها

گزارشي درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويس

حقوق متهم در اسناد بين المللي

*******************************************

مقالات مرتبط با محيط زيست

حمايت كيفري محيط زيست

آلودگي هوا

اهرمهاي اجرائي قوانين مربوط به محيط زيست - بحث تطبيقي بين حقوق آمريكا و انگليس با نگرش به قانون آبهاي تميز آمريكا

توسل به سلاح هستهاي و حمايت از محيط زيست - آوردة ديوان بين المللي دادگستري

 

**************************

مقالات حقوق پزشکی

مسئوليت (مدني و كيفري) پزشك
پزشكي و قانون
ازآستين طبيبان ، قولي درمسئووليت مدني پزشكان
مسموميت با اكسيد كربن يا گاز زغال
سخني كوتاه در حقوق بيماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلام
وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي
كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامي و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات
توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است
طب قانوني - مسائل پزشكي قانوني مربوط به غرق در آب
طب قانوني- آيا خودكشي است يا آدم كشي؟
مسموميت با الكل و روابط آن با ارتكاب جرائم
لقاح مصنوعي از ديدگاه حقوقي
مسئوليت مدني و كيفري توليدكنندگان سيگار
بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل
بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين.
پزشكي قانوني ـ كارشناسي مشگل
برق گرفتگي شهري از ديدگاه پزشكي قانوني

*********************************

مقالات مرتبط با حمل ونقل

مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980

تحليلی درباره آزادی های هوائی (2)

تحليلی درباره مساله آزادی های هوائی در حقوق هواپيمائی بازرگانی

رابطه صادرات و واردات دعاوی با رونق اقتصادی

كنكاشی پيرامون اصل (دولت كامله الوداد)

بحثی پيرامون ماهيت حقوقی قراردادهای حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدنی

روشهای حمل كالا در تجارت بين المللی

نقش (ياتا) در مبادله حقوق و آزادی های هوائی

حمايت از حقوق حمل در حقوق ايران و آمريكا

تفسير دوگانه از كنوانسيون حقوق درياها - قانون مناطق دريائی ايران واعتراض آمريكا

برخورد مقررات قانونی مدنی و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل

كشتی و سفردريائی

اصول اساسی حقوق فضا (2)

طبقه بندی اختلافات هواپيمائی بين المللی كشوری

نگاهی كوتاه بحقوق هوائی ايران

كنفرانس بين المللی حقوق دريائی

گفتگوئی درباره حقوق دريائی ايران

كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد حمل ونقل مركب بين المللی كالا (كنوانسيون24 مه1980 ژنو)

مسئله شمول مفاد كنوانسيون جديد حقوق درياها به كشورهای ثالث غير عضو

چهارچوب اجرائی موافقتنامه مربوط به اجرای كنوانسيون 1982 سازمان ملل درباره حقوق درياها

مسئوليت متصدی حمل ونقل دريائی

حقوق بين الملل هوائی وفضائی- قسمت سوم

حقوق هوائی

****************************

مقالات مرتبط باقانون ثبت

آشنائی با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

سلسله دروس حقوق ثبت - دکتر هاشمی

*******************************

مقالات مرتبط باوكالت

-----------------

مباني و اصول توسعه قضائي  آقای حسين زينعلي ، وكيل پایه یک دادگستري

پيامدهاي توانمندسازي زنان در حرفة وكالت

وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا  دكتر نادر ذوالعين وكيل دادگستري در فرانسه

ماجراي تحصيل يك وكيل دادگستري در هشتاد سال قبل  نوشته : دكتر محمدحسن لطفي

زور آزمايي با پيشة وكالت دادگستري در ايران  سيد محمود كاشاني ، وكيل پايه يك دادگستري

نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران  دكتر پرويز نوين

وكالت دادگستري در تركيه

وكالت آزاد ، ترجمه : پرويز تابشيان اصفهاني ، وكيل پايه يك دادگستري  نوشته آقاي فليكس بوسه وكيل دادگستري آلمان ، بن Felix Busse

انقضاي نمايندگي ارادي و مساله وكالت غير قابل عزل نوشته : دكتر عبد المجيد اميري قائم مقامي

وكالت بدون فسخ ( وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفاء ) دكتر سيد مرتضي قاسم زاده  عضو هيات علمي دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري

مقررات مربوط به شغل وكالت و رسوم كانون وكلاء پاريس  اسدالله طباطبائي ديبا ، اقتباس از : پاين و وژ . دوو F . Panyen & G . Duveau

 

بانك مقالات حقوقي قاضي دادگستر

http://judge.blogsky.com/1388/06/26/post-758/

 

مقالات حقوقي وكيل مدافع

http://vakilmodafe.mihanblog.com/post/category/4/page/1

 

مقالات حقوقي

http://www.lawpnu85.blogfa.com/cat-3.aspx

....................

http://www.lawpnu85.blogfa.com/

 

خبرنامه مقالات حقوقي

http://www.mydocument.ir/main/index.php?category=10/

 

مقالات سايت حقوق

http://www.hoqouq.com/law/spip.php?rubrique88

 

مقالات حقوقي مؤسسه كورس سلطان محمدي

http://www.irbar.com/law-articles-database